Also ågfånge hodd des so um 2001 rum, wie mer mid´em Friedhelm im Garte ghockt sinn unn wollde e Kurpalzkart
vum Kartograph.
Hodd´er nedd - gibts´s nedd - unn es wär ach nedd sou åfach....
Jedenfalls ... er hodd´s g´macht, hodd iwwer Joohre gforschd unn gschaffd unn 2010 simmer groß ´rauskumme,
mit unserer Kart. Do hammer se beim Heidelberger Herbscht im Kurpälzische Museum
erschdmools verkaaft.

Tip! Rechts klicken und "Grafik anzeigen" macht die Bilder besser lesbar.

--------------